Vincere GGZ

Per 16 september 2019 zijn de faillissementen van de vennootschappen behorende tot de Vincere Groep (Vincere-GGZ BV, VAVC BV, Vincere Groep BV, Blok Social Society BV, Sterk! GGZ BV, Vincere Hotel Faciliteiten BV) uitgesproken. Als curator is Dhr. mr. D.A.J. Roomberg (Adelmeijer Hoyng Advocaten) aangesteld die het faillissement afwikkelt. Er heeft een doorstart plaatsgevonden en er is een drietal partijen die activiteiten van Vincere heeft voortgezet. Dat zijn de hiernavolgende ondernemingen:

Zuyderwende
www.zuyderwende.nl
Kapelaan Berixstraat 16, 6411ER Heerlen
Willemstraat 119, 6412AR Heerlen
Tel. 045 – 7820555

 Vincent Verslavingszorg
Wilhelminastraat 47
6131 KM  Sittard
Tel. 088-4787860

Fundamentum
www.fundamentum.nl
Rijksweg 30-32
6269 AC Margraten
Tel. 043 – 2008100

Informatie over medische dossier:
De curator zal op termijn het faillissement van Vincere moeten kunnen beëindigen. Er wordt daarom een oplossing gezocht voor de bewaring van medische dossiers van oud-cliënten van Vincere. Daarom zal ook na datum van beëindiging van het faillissement de curator zorgdragen voor zorgvuldige bewaring van de medische dossiers ten aanzien waarvan op Vincere de bewaarplicht als bedoeld in artikel 7:454 Burgerlijk Wetboek rust. Vooralsnog kunnen de dossiers worden opgevraagd via het kantoor van de curator waartoe verwezen zij naar het hieronder weergegeven kantooradres. Echter de curator streeft er naar om binnen afzienbare termijn tot afspraken te komen met een zorgaanbieder voor de opslag van de digitale dossiers. Die zorgaanbieder zal zich dan bereid verklaren om de verdere bewaring van de dossiers op zich te nemen, waaronder ook het afhandelen van toekomstige inzage- en vernietigingsverzoeken. Een en ander zal in overleg en afstemming gebeuren met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) alsook met de Rechter-Commissaris in het faillissement.

Curator Vincere:
Dhr. mr. D.A.J. Roomberg
Adelmeijer Hoyng Advocaten
Bredestraat 12
6211 HC Maastricht
Contact: 043 350 6200
roomberg@ahadvocaten.eu