Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Als een patiënt  zorg krijgt van een zorginstelling, maakt deze met de instelling afspraken over de zorg (algemene voorwaarden). En zo nodig het verblijf in de instelling. Bij die afspraken horen in ieder geval de ‘algemene leveringsvoorwaarden GGZ (geestelijke gezondheidszorg)’. Dat zijn de kleine lettertjes bij de afspraken die gemaakt zijn voor wat betreft de behandeling, de begeleiding en het verblijf bij één van de onderdelen van Vincere GGZ

In de ‘algemene leveringsvoorwaarden GGZ’ staat niet welke zorg nodig is, maar wel waar beide partijen (zowel de instelling als de patiënt) zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk dat wat wettelijk geregeld is.

De algemene leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door GGZ Nederland, LPGGZ (Landelijk Platform GGz), NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie) en Consumentenbond. Alle zorginstellingen die lid zijn van GGZ Nederland houden zich aan deze voorwaarden.

Voor patiënten die korter dan een jaar in zorg zijn gelden de volgende algemene leveringsvoorwaarden:
Zorgverzekeringswet – Kortdurende zorg en verblijf.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wet bescherming persoonsgegevens 

Zorgverleners moeten zorgvuldig omgaan met persoonlijke en medische gegevens. Dit is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier toezicht op.

Medische hulpverleners zijn verplicht een medisch dossier bij te houden met alle gegevens. Bijvoorbeeld over ziekte, de behandeling en de bevindingen van verschillende zorgverleners. Een aantal van die gegevens gaat naar de zorgverzekeraar of naar het CAK. Dit is nodig om te kunnen vaststellen of de patiënt een vergoeding krijgt. 

Binnen Vincere GGZ geldt het Privacyreglement Stichting Vincere GGZ waarin beschreven staat aan welke regels medewerkers van Vincere GGZ zich moeten houden bij het omgaan met persoonsgegevens en dossiers.